Obchodní podmínky

Zastínění pergol

Doprava zboží

Zasíláme kurýrní společností Fofr ZDARMA při objednávce nad 3.000 Kč.

Záruka na zboží a reklamace

Reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Reklamace se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Na veškeré zboží prodávané na stránkách www.zastineni-pergol.cz se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Během této doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Záruka se začíná počítat dnem převzetí zboží kupujícím.

Zákazník nemůže vrátit zboží, jelikož většina zastínovacích rolet je vyráběna na míru pro každého jednotlivého zákazníka.

Reklamovat lze jen zboží zakoupené v e-shopu www.zastineni-pergol.cz a tuto skutečnost je nutné prokázat dokladem o koupi.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající e-shop www.zastineni-pergol.cz se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

Vada, která vznikla neodborným zacházením dle § 623 nemůže být uznána.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě 30 dnů, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající. Náklady na neoprávněnou reklamaci nese kupující. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech. Kupující je povinen informovat mailem, že reklamované zboží bude odesílat. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající zpracoval získaná data pro potřeby vyřízení objednávky.

Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady, které vznikonu během užívání věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mario Kameník, IČ 71666303 se sídlem Horní Bučice 121, 28571 Vrdy

1.  (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Mario Kameník, Horní Bučice 121, 28571 Vrdy

email: mario@zastineni-pergol.cz

telefon: +420 777 070 728

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky zákazníka.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchimp).

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním a uzamykáním listinných podkladů smluv.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Provozovatel

Mario Kamenik

IČO: 71666303

DIČ: CZ 8104173495

NENÍ PLÁTCE DPH !

email: mario@zastineni-pergol.cz

tel: +420 777 070 728

Zastínění pergol
Zastínění pergol

Děkujeme za vaši poptávku!

A je to. Teď se koukneme na vaše podklady a co nejdříve se vám ozveme.
Vždycky nejdříve voláme s případnými doplňujícími otázkami a pak vám pošleme finální nabídku.
Jsme potěšeni, že jste nás oslovili a budeme rádi, pokud o nás dáte vědět i na sociálních sítích.